Kompetencje miękkie

W klasie pierwszej

motywem przewodnim jest efektywne uczenie się. Warsztaty przygotowują uczniów do świadomej nauki w LO poprzez zaznajomienie uczniów z podstawami neurobiologii, technikami tworzenia notatek, nabycie umiejętności związanych z myśleniem krytycznym oraz wypracowanie technik regulujących potencjalny stres związany z nauką.

Tematy warsztatów:

– krytyczne myślenie,
– trening kreatywności,
– myślenie pytajne,
– twórcze rozwiązywanie problemów,
– efektywne uczenie się,
– wprowadzenie do radzenia sobie ze stresem.

W klasie drugiej

koncentrujemy się na rozwoju kompetencji komunikacyjnych uczniów.

Tematy warsztatów:

– treningu uważności,
– wprowadzenia do NVC (Non violent communication),
– treningu rozwiązywania konfliktów,
– wprowadzenia do negocjacji i mediacji.

Wybrani przez klasę uczniowie przechodzą (dobrowolnie) szkolenie na mediatorów rówieśniczych.

 

W klasie trzeciej

rozwijamy, na głębszym poziomie, kompetencje związane z pracą w zespole i zarządzania grupą.

Tematy warsztatów:

– etapy formowania się grupy i role zespołowe,
– kompetencje liderskie,
– prowadzenie zespołu projektowego wg modelu STEAM,
– zarządzanie grupą w sytuacjach konfliktowych,
– udzielania informacji zwrotnej.

W klasie czwartej

akcent położony jest na rozwój kompetencji związanych z autoprezentacją i wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej/zawodowej 

Tematy warsztatów: 

– autoprezentacji,
– wystąpień publicznych,
pisania CV,
autoewaluacji,
– technik prowadzenia wywiadów i rozmów rekrutacyjnych
.